Udvikling og Design af hjemmesider

Jeg laver hjemmesider, som gør en forskel for brugerene, og er lette at finde på Inter­net­tet. Løs­ninger skal være brug­bare og behagelige for øjet som ser.

Udover webud­vikling tilby­des også host­ing løs­ninger. Desu­den ser­vice abon­nementer, som hold­er dit Word­Press eller Joom­la CMS sikkert.

Udfor­dringer omkring søge­mask­ine opti­mer­ing er en af mine foku­som­råder. Ring 2892 1623 og hør nærmere.

Brug for en til at udvikle din hjemmeside!

Jeg kan udvikle et skræd­der­syet web­site helt fra bun­den eller jeg kan tilpasse et færdigt web design som du har val­gt.

Fakta om mig

 • Formel uddan­nelse
 • Mul­ti­me­diedesign­er
 • Bach­e­lor i Webud­vikling
 • 20 års erfar­ing
 • Pro­jekt delt­agelse 50+
 • Prob­lemknuser
 • 20 års erfar­ing
 • Formel uddan­nelse
 • Mul­ti­me­diedesign­er
 • Bach­e­lor i Webud­vikling
 • Pro­jekt delt­agelse 50+
 • Prob­lemknuser
Portrat-foto af Thomas Riis - ejer af Riisolution

Thomas Riis

Webud­vikler og mul­ti­me­diedesign­er

Mit fokus er i dag udvikling af løs­ninger med Word­Press og Joom­la. Udvidelser og temaer. Jeg udvikler desu­den løs­ninger baseret på helt andre teknolo­gi­er.

Uden at blive alt for teknisk koder jeg gerne løs­ninger vha Server­side JavaScript. Jeg er udvikler og er vild med at pro­gram­mere. Synes naturligvis det er sjovt at kode hjemmesider : )

Jeg arbe­jder enten alene på min­dre løs­ninger eller sam­men med andre omkring større. Jeg har delt­aget i en del meget store pro­jek­ter. Jeg samar­be­jder ofte med Web designere eller andre som har brug for en udvikler.

Fordele

Hvor­for lave løs­ninger sam­men med mig?

Joomla

Var det første CMS jeg lavede løs­ninger i. Har desu­den erfar­ing i at fly­tte fra Joom­la over til Word­Press.

WordPress

Har meget erfar­ing omkring WooCom­merce (Web­shop), Grav­i­ty Forms, Nin­ja Forms, Con­tact Form 7, Even­tOn, TribeEvents, Bud­dy­Press, Ulti­mate Mem­ber, AMM og mange andre. Pro­gram­mer­er selv plu­g­ins og temaer.

Kreativ

Jeg er kreativt tænk­ende og løs­ning­sori­en­teret. Find­er kilden til prob­lemet før jeg ret­ter noget.

Hurtig

Du kom­mer hur­tigt i gang. En CMS instal­la­tion er ruti­ne for mig.

Portfolio

Her er et udpluk af pro­jek­ter jeg har delt­aget i…

Sevices

Har er de ydelser som jeg vil fremhæve..

Proces

Måden jeg arbe­jder på…

Pro­ces-cirklen vis­er de trin vi typisk kom­mer igen­nem. Pro­jekt-processen er ofte ens. Men nogle pro­jek­ter er anderledes på den måde at vi samar­be­jder mere eller min­dre og har flere møder under­ve­js og flere test peri­oder. Processen er en iter­a­tion (ver­sion x) og vil måske blive gen­t­aget flere gange.

Du kan pege på de forskel­lige ikon­er og få en fork­lar­ing på hvert trin i processen…

Indledende-samtale

Enten per tele­fon eller face-to-face

Udarbejdelse af tilbud

Jeg går i dybten med hvad løs­nin­gen skal ind­holde af fea­tures og sider og afgiv­er tilbud til god­k­endelse.

Accept af tilbud

Ved mod­tagelse af accept går jeg i gang med løs­nin­gen.

Forarbejde

Plan­lægn­ing af pro­jekt samt køb af host­ing, udvidelser, instal­la­tion af CMS osv.

Udarbejdelse af Webdesign

Ud fra visuelle iden­titet og forslag i den indle­dende-sam­tale og tilbud­det, udar­be­jdes eller jus­teres web­de­sign.

Implementering

Løs­nin­gen bliv­er opret­tet, kodet, pro­gram­meret og kon­fig­ur­eret.

Test af løsning

Løs­nin­gen bliv­er gen­nemtestet både af mig og kun­den.

Rettelser af fejl og mangler

Ofte kan der være mis­forståelser eller ting som ikke fun­gere som skal rettes.

Overlevering

Her gen­nemgår vi løs­nin­gen sam­men og drøfter evt. fejl og man­gler. Men ender med sign-off med evt. for­be­hold.

Launch

Løs­nin­gen gøres offentlig og reg­is­teres hos søge­mask­ine-udby­dere og sup­port peri­o­den beg­y­n­der.

Kontakt

Kon­takt mig — du er meget velkom­men : )

Den gode pro­ces beg­y­n­der ofte omkring en kop kaffe. Ring til mig og aftal et møde i Ballerup.

Klausdalsbrovej 601 — 2750 Ballerup

28 92 16 23

Hverdage 9–16

Hvis du sid­der i The Camp, som jeg kan du kigge for­bi 2nd SW. Så kan vi evt tage en hur­tig snak.

Hvis du har spørgsmål eller du ønsker et tilbud, skriv blot herun­der…

Alle fel­ter med * skal udfyldes!